Joris van den Hurk, interview

joris.234 Joris van den Hurk Phone    +31 6 222 446 43 Email     Joris van den Hurk

"Ik ben een serie-ondernemer in alles wat ik doe. Ik vind het leuk om dingen aan te pakken en vorm te geven."


Interview Care IQ founder Joris van den Hurk door Frits van Otterdijk

Joris van den Hurk weet zijn loopbaan treffend te formuleren. En dat is knap. Want de ervaring die de 47-jarige PhD van Care-IQ heeft opgebouwd, is rijk en gevarieerd. Na zijn studie gaat hij aan de slag bij Philips Semiconductors. Valt daar op met heldere analyses en originele ideeën. Zozeer, dat het concern hem de vrije hand geeft om als bedrijfsvoerder zijn geesteskinderen internationaal uit te bouwen tot succes. "Ik werd eigenlijk gesponsord door Philips", grapt hij.

Overstap naar Health Care
In 2004 maakt hij de overstap van halfgeleiders naar Philips Health Care. "Ik was op zoek naar een verbreding van mijn horizon. Zeker, het was een steile leercurve. Maar qua zingeving en invulling van het werk is Health Care uitzonderlijk. Ik heb geen enkele dag moeite om mezelf te motiveren. Je ziet direct de invloed van je werk op het welzijn van mensen en patiënten in het bijzonder." De rol van innovatieve bedrijfsvoerder speelt Van den Hurk ook in de gezondheidszorg met verve. "Ik zit graag dicht op de huid van mijn klanten. Zo kan ik, vanuit hun behoefte, onorthodoxe oplossingen bedenken. Daar heb ik lol in. Ik ben zeker geen dozenschuiver of spreadsheetmanager. Ik kan het wel, maar het motiveert me minder."

Zinvoller kijken naar innovaties in werkproces: start Care-IQ
Voor Philips ging hij de activiteiten op het vakgebied cardiologie bundelen. Hij wist de leidende positie van de onderneming uit te bouwen. "Niet door meer apparaten te verkopen maar door oplossingen toe te snijden op de behoefte van een zorgpad. Je moet redeneren vanuit een zorgproces. Dan kom je tot heel verrassende conclusies wat werkelijk leidt tot verbetering." Het is bijna te evident voor woorden, vindt Van den Hurk. "Je moet beginnen met het begrijpen van de zorgverlener en ontdekken waar deze dagelijks tegenaan loopt. Dan kun je veel zinvoller kijken naar innovaties binnen het werkproces." Ogenschijnlijk een simpele benadering, maar de creatieve ondernemer in Van den Hurk wil deze kans niet laten schieten. Om zijn filosofie optimaal uit te kunnen voeren, tilt hij in 2012 Care-IQ van de grond. De lijst met gerenommeerde klanten in Europa, Afrika en het Midden-Oosten lijkt zijn gelijk inmiddels te bewijzen. Over zijn eigen inbreng binnen Care-IQ is hij duidelijk. "Ik analyseer zorgpaden, breng een fiks stuk marketing mee en maak behoefteanalyses zodat de werkelijke vraag van zorgverleners boven komt drijven. Ik ben ook bezig met het representeren van veranderingen en hoe je die commercieel aantrekkelijk weet te maken. En verder ben ik actief op het gebied van project- en programmamanagement. Een stuk bedrijfsvoering waarbij je de financiële aspecten wikt en weegt."

Complexe uitdagingen in Health Care
De zorgwereld is volgens hem een bijzonder complexe wereld. "Wat er uitziet als een procesverbetering op een klein stukje, kan op het grote geheel juist dramatisch probleem opleveren. Je kunt klinisch gezien iets innoveren, maar of dat kostentechnisch wenselijk is? In de Verenigde Staten sluiten cardiovasculaire labs halverwege de middag omdat met de zorgverzekeraar een beperkt aantal behandelingen is afgesproken. Zo zit een ziekenhuis met peperdure apparatuur waar ze de helft van de tijd niets mee kan. Niet echt een zinvolle manier om gezondheidszorg te bedrijven." Daarom zoekt Van de Hurk continu naar de best passende oplossing. Het is maatwerk waarbij onder meer zorgpersoneel, technische innovatie, werkprocessen, capaciteitsplanning en kosten als criteria dienen. "De bereidheid om te leren is binnen de gezondheidszorg bijzonder groot. Maar dan moet je wel de patiënten en de mensen die voor hen zorgen als leidraad nemen."

“I’m a serial entrepreneur in everything I do. I like tackling challenges, and shaping them into ideas and projects.” 


Interview with Care IQ founder Joris van den Hurk - by Frits van Otterdijk

 Joris van den Hurk knows how to concisely summarise his career. Which is remarkable, given the rich and varied experience the 47-year-old PhD gained. After graduating from University, he started work at Philips Semiconductors, where he stood out through clear analyses and original ideas. So much so, that the company gave him a free hand to develop his brainchildren into international successes. “For several years, my entrepreneurship was actually sponsored by Philips," he jokes.

Transition to Healthcare 

In 2004 he made the transition from semiconductors to Philips Healthcare. "I was looking to broaden my horizons. At first, healthcare certainly proved to be a new hemisphere with a steep learning curve. At the same time working on healthcare solutions is very rewarding, and motivating: you immediately get to see the impact of your work on the wellbeing of people and patients in particular. “ Van den Hurk plays the role of innovative business manager in healthcare with gusto. "I like being closely involved with my clients. That way, I can translate their needs into unorthodox solutions. I enjoy doing it, as I’m not a natural box shifter or spreadsheet manager. I know how to do that too, but it doesn't motivate as much.” 

A meaningful look at innovations in healthcare processes: starting Care IQ

At Philips he set about aligning and integrating the activities supporting the medical field of cardiology. He managed to expand the leading position of the company. "Not by selling more devices, but by tailoring solutions to the needs of care pathways. You have to start reasoning from the perspective of care processes. Then you come to quite startling conclusions that actually lead to improvements." It's almost too obvious for words, according to Van den Hurk. "You start by building an understanding of the barriers health care providers run into every day. This allows you to explore meaningful innovations supporting healthcare process improvement. “ While this seems simple enough, the creative entrepreneur in Van den Hurk was not going to let such an opportunity pass. To fully exploit his philosophy, he founded Care IQ in the autumn of 2012. A respectable list of customers in Europe , Africa and the Middle East seems to prove his point. He is also quite clear about his contribution to Care IQ. "I analyse care pathways, introduce good marketing practices, and make needs assessments so that the actual demands of health care providers bubble to the surface. I am also concerned with change management and how to make it commercially attractive. And I am active in the field of project and programme management. A part of the business in which you ponder and weigh various financial aspects. “ 

Complex challenges in Healthcare 

The healthcare sector is a complex world. "What looks like process improvement at department level might just pose dramatic problems in the bigger perspective. Innovations may make clinical sense, but be may be economically undesirable at the same time. In the United States, some cardiovascular labs close mid-afternoon, because insurers cap the volume of treatments for instance. Hospitals are thus stuck with expensive equipment which they aren’t using half the time. Not really a productive way to run a healthcare business." Van den Hurk therefore continuously explores and optimises solutions. A form of customisation, which revolves around criteria defined by care providers, care processes, capacity planning, technical innovation and costs. "The willingness to learn is particularly large in healthcare. As long as your approach is guided by patients and the people who care for them. "